CHLOR Pure

315 839  s DPH

Vysoce účinná chlórová dezinfekce bazénové vody pro veřejné a privátní bazény. Vhodná pro dávkovací automaty ASEKO.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: , Štítek:

Popis

CHLOR Pure

CHLOR Pure je chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.

Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů ASIN AQUA.

Počáteční dávka: 5 – 20 ml na 1 m3
Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2.

UPOZORNĚNÍ: nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky.

POZOR! 

Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem) může dojít k odbarvení nebo jinému poškození.

NEBEZPEČÍ:

 • Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru min. 13 % a hydroxid sodný.
 • Může být korozivní pro kovy.
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Nevdechujte páry/aerosoly.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • PŘI STYKU S KŮŽÍ

  (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 • Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
 • Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
 • Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.

Forma přípravku: Tekutá chlorová dezinfekce

Účel použití: Dezinfekce bazénové vody.

Použití: Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Pro dezinfekci vody ve všech typech bazénu. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Pri vyšším pH se účinnost snižuje.

Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l

Aplikace: dávkování zařízením ASIN Aqua

Odstraňování látky a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!

Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.

Skladování: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C.

Obsah balení:

 • 5 l
 • 20 l

Další informace

Obsah balení

5 l, 20 l

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “CHLOR Pure”