OXY Pure

363 990  s DPH

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: , Štítek:

Popis

OXY Pure

OXY Pure je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXY Pure se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatežuje bazénovou vodu zápachem!

Pro správné dávkování přípravku OXY Pure použijte zařízení ASIN Aqua.

Obsah balení:

  • 5 l
  • 20 l

Počáteční dávka: 100 ml na 1m3
Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den
Optimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OXtester
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

OXY Pure není kompatibilní s chlorem.

NEBEZPEČÍ – Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9

H272 – Může zesílit požár; oxidant.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P280 – Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vody
DÁVKA: 10 – 20 ml/m3 za den
APLIKACE: dávkování zarízením ASIN Aqua

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožnen únik vnitřního tlaku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Další informace

Obsah balení

5 l, 20 l

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “OXY Pure”